Wszystko dla Boga i Polonii...

Uroczysta inauguracja roku formacyjnego 2019/2020

W Gaudeamus igitur, pieśni śpiewanej na zakończenie różnorodnych uroczystości akademickich, która również wybrzmiała w naszej seminaryjnej auli w czasie inauguracji roku akademickiego, znajdujemy życzenia powodzenia dla profesorów i studentów. O to powodzenie w przekazywaniu czy zdobywaniu wiedzy modliliśmy się w poniedziałek 14 października 2019 r. w czasie Eucharystii w kaplicy domu głównego i seminarium Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, która poprzedziła okolicznościową akademię w auli.

Prosiliśmy w niej, by Pan posyłał Ducha Świętego, aby Ten oświecał, towarzyszył i prowadził, udzielając obficie swoich darów i owoców wychowawcom, profesorom i alumnom, szczególnie tym najmłodszym, którzy rozpoczynają seminaryjną formację…

Koncelebrowanej uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. Krzysztof Olejnik SChr, przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego a kazanie wygłosił o. Jan Piotr Malicki OCD, przełożony warszawskiej prowincji karmelitów bosych. Kaznodzieja komentując odczytaną Ewangelię (Łk 11,29-32), pytał zgromadzonych na liturgii kapłanów diecezjalnych i zakonnych, siostry i braci zakonnych, alumnów i nowicjuszy, profesorów, przyjaciół i darczyńców seminarium: czego więcej potrzeba, by uwierzyć, zaufać Jezusowi i by przyjąć Go jako Zbawiciela? To pytanie jest aktualne w każdym czasie i nieustannie trzeba je sobie postawić a właściwa odpowiedź winna prowadzić do nawrócenia czyli stawania się misjonarzem – świadkiem obecności i działania Boga w tym świecie. Słowa szczególnej zachęty Ojciec Prowincjał skierował do alumnów – do tych, którzy podejmują trud seminaryjnej formacji, by tradycyjne studenckie 3Z (zakuj, zalicz, zapomnij) przemieniać na inne – zakuj, zalicz, zawierz: zawierz Panu czas przygotowania i formacji, zawierzaj tych, do których zostaniesz posłany, aby ich prowadzić do Pana Boga, nie tyle nauczaniem, lecz przykładem życia.

Po zakończonej liturgii uczestnicy przeszli do auli, gdzie niedawno ustanowiony nowy Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego, ks. dr Jan Hadalski SChr, otwierając rok akademicko-fromacyjny 2019/2020, charakteryzował jego istotę: czym on jest, i co jest jego celem. A jest nim pogłębienie przyjaźni z Chrystusem i odkrywanie swojej tożsamości jako kapłana i zakonnika, jako chrystusowca: albowiem właściwy system wartości, uporządkowany program życia, postawienie sobie odpowiednich celów pomaga w stawaniu się prawdziwym uczniem i świadkiem Pana. Dlatego, mówił ks. rektor, by to móc realizować, w bieżącym roku „chcemy się skupić w naszym seminarium właśnie nad kształtowaniem ducha ofiary. Towarzyszyć nam będą, jako motto, słowa założyciela naszego zgromadzenia, Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Augusta Hlonda: Powróćmy do ofiary totalnej! Wszystko dla Boga! Wszystko dla dusz!”.

Wszystkie te zachęty pragniemy wziąć głęboko do serca, bo chcemy prawdziwie stać się wiarygodnymi świadkami obecności i działania Boga oraz heroldami Jego królestwa. Jest to swoiste wezwanie przeżywanego właśnie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego, o czym również przypomniał w czasie inauguracyjnego wykładu ks. dr Dawid Stelmach. Ów wykład pt. „Nadzwyczajny miesiąc misyjny – czym jest dla Kościoła i Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej?” stanowił jeden z punktów okolicznościowej akademii w auli, gdzie ponadto usłyszeliśmy sprawozdanie z działalności seminarium w minionym roku 2018/2019, słowa życzeń i pozdrowień wyższych przełożonych Towarzystwa Chrystusowego i Zakonu Karmelitów Bosych oraz rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie – Collegium Bobolanum, ks. dra hab. Piotra Aszyka SJ, prof. PWTW. Akademię zakończyły odśpiewanie Gaudeamus igitur i hymnu Towarzystwa Chrystusowego. Natomiast alumnów, którzy rozpoczęli ten rok formacji (a jest ich w sumie 31 – 24 chrystusowców i 7 braci karmelitów), ich profesorów i wychowawców powierzamy modlitewnej pamięci naszych Drogich Przyjaciół i Czytelników…

fotografie kl. Adam Ławniczak SChr


230 5436

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone