Sześciodniowe rekolekcje, na zakończenie których wszyscy ich uczestnicy odnowili zakonne ślubowania, a klerycy z II i III roku je ponowili odczytując akt profesji na ręce ks. Generała Krzysztofa Olejnika SChr i składając na nim swój podpis, rozpoczęły kolejny rok formacyjny 2022/2023. Z początkiem października 2022 r. zaczęły się zajęcia dydaktyczne – wykłady, ćwiczenia i lektoraty: dla kleryków lat II-V nieco w nowej rzeczywistości, ponieważ swoje studia podejmują wraz z seminarzystami trzech diecezji – poznańskiej, kaliskiej i bydgoskiej oraz klerykami z innych zakonnych seminariów działających na terenie archidiecezji poznańskiej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Dodajmy, że nasze seminarium było afiliowane do WT UAM w latach 1998-2003, zaraz po powstaniu Wydziału, potem przez prawie 20 lat współpracowało z jezuickim Collegium «Bobolanum» Papieskiego Wydziału Teologicznego (Akademii Katolickiej) w Warszawie.

W sobotę 8 października 2022 r. odbyła się zaś uroczysta akademia na rozpoczęcie nowego roku pracy i formacji w naszym seminarium. Poprzedziła ją koncelebrowana Msza Święta pod przewodnictwem ks. Bogusława Burgata SChr, wikariusza generalnego zgromadzenia, w czasie której przyzywaliśmy mocy, światła i darów Ducha Świętego dla naszych alumnów, ich moderatorów, wychowawców i profesorów, co uwydatnił śpiew Sekwencji „Veni Sancte Spiritus”, Pięknie wykonywane śpiewy z towarzyszeniem organów i klarnetu dodawały splendoru naszej wspólnej modlitwie, szczególnie części stałe z Mszy Antoniego Chlondowskiego SDB i Mszy VIII o Aniołach (Missa VIII de Angelis).

O nowej rzeczywistości formacji teologicznej naszych kleryków mówili ks. Wikariusz podczas kazania na Mszy Świętej oraz ks. dr Jan Hadalski SChr, rektor seminarium w przemówieniu powitalnym w seminaryjnej auli. Albowiem wraz z kontekstem współczesnych czasów stanowią one tło w jakim przyszli duszpasterze polskich emigrantów zdobywać filozoficzno-teologiczną wiedzę oraz kształtować swoje zakonne i kapłańskie powołanie. Homilista w podjętych rozważaniach podjął niejako refleksję z ubiegłorocznej inauguracji roku formacyjnego: jako zagrożenie dla działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej wskazywał wtedy ateizm negujący Boga i wypierający Go z wszelakich przejawów życia; innym niebezpieczeństwem jest apateizm, który naturalną potrzebę religijności i kontakt z Bogiem spycha na margines, gdyż nie mają one żadnego znaczenia dla życia człowieka. Potrzeba przeciwstawić się temu, kontynuował, tak, jak uczyniła to kobieta – bohaterka odczytywanej w tym dniu Ewangelii (zob. Łk 11,27-28 – sobota XXVII tygodnia w ciągu roku), która nie wahała się pochwalić Matki Jezusa, gdy Ten był pomawiany o pakt z Belzebubem (por. Łk 11,15-26 – piątek XXVII tygodnia w ciągu roku). Jezus dołączył się do tej pochwały, włączając w nią wszystkich swoich uczniów, którzy słuchają Jego słowa, zachowują je i żyją nim na co dzień (por. Łk 11,28). To oznacza, że należy odważyć się nazywać rzeczy po imieniu, tak, jak uczynił to wspominany w liturgii Kościoła 19 września bł. Gerhard Hirschfelder, który zginął, że powiedział prawdę o hitlerowskim totalitaryzmie, wskazując, że kto wyrywa z serc młodzieży wiarę w Jezusa Chrystusa jest zbrodniarzem.

Zatem, weźmy te wskazania sobie mocno do serca i przywołując inne słowa Pana Jezusa (por. Mt 5,13-16), do których komentarz św. Jana Pawła II z orędzia na XVII Światowe Dni Młodzieży i z homilii podczas Mszy posłania w Toronto zostały nam przypomniane, bądźmy solą ziemi i światłem świata… Oraz, jak wskazywał ponad 85 lat temu nasz Założyciel Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond i co jest mottem przewodnim tegorocznej formacji, gruntujmy się w miłości Boga, Jego Matki Najświętszej i polskiej rzeszy wychodźczej, by wszystko to, kim się jest i to, co się posiada oddać Bogu i Polonii zagranicznej (por. A. HLOND, Przemówienie z okazji ślubów braci zakonnych 25 marca 1937 r., AH t. II, cz. 2, s. 125-126).

Podziękowanie Bożej Opatrzności oraz za wzajemną współpracę uczelni i wielu osób zaangażowanych w kształcenie naszych kleryków, szeroki zakres podejmowanych przedsięwzięć w minionym i bieżącym roku akademickim, słowa zachęty do wytężonej pracy i formacji wyrażono w przemówieniach w auli seminaryjnej. Rozpoczął je ks. Rektor, witając wszystkich przybyłych, nakreślając plan działania na rozpoczęty rok formacyjny i odczytując telegram od ks. prof. Piotra Aszyka SJ, rektora Collegium «Bobolanum». Następnie przekazał głos kolejnym Gościom uroczystości – ks. drowi Pawłowi Jasinie SChr, prefektowi seminarium, by przedstawił sprawozdanie za rok poprzedni, ks. drowi Jackowi Zjawinowi, prodziekanowi ds. studenckich WT UAM, by wygłosił wykład inauguracyjny, ks. prof. Pawłowi Wygralakowi, dziekanowi Wydziału Teologicznego UAM, kl. Matthewowi Pajorowi SChr, przedstawicielowi kleryków i na końcu ks. Wikariuszowi Generalnemu. Inauguracyjne przedłożenie natomiast, którego wysłuchaliśmy, ukazało historyczny przebieg przemian pedagogiczno-katechetycznych i zarysowało spektrum zagadnień, nad którymi warto i trzeba podjąć refleksję, aby móc skutecznie i owocnie głosić Dobrą Nowinę o Zbawieniu.

Fotogaleria w serwisie internetowym naszego seminarium...

*    *    *

Tymczasem na duszpasterskim froncie dzieje się… przedstawiamy krótkie migawki z Budapesztu (z trzema tweetami naszego Rzecznika Pasowego), Balsa Nova, Cruz Machado oraz z przedmieść Melbourne. W działania duszpasterskie wdrażani są nasi klerycy i diakoni: ci ostatni, z racji na całoroczną praktykę w naszych parafiach, otrzymują coraz bardziej odpowiedzialne zadania. A nasz Dom Główny rzeczywiście staje się miejscem do przeprowadzenia warsztatów, konferencji naukowych, dni skupienia i innych ćwiczeń duchowych dla grup parafialnych i wielu stowarzyszeń: w ostatnim czasie z gościny korzystała stargardzka schola młodzieżowa „Angeli Vox” oraz polscy przedsiębiorcy i pracodawcy działający w Duszpasterstwie Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” w ramach projektu «Konwencja Przyszłości».

 

 


08 października 2022r. 230 3511 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne