Oddajcie się na całego Bogu i polskiemu ludowi, wtedy to wszystko sprowadzi na was błogosławieństwo Boże – mówił do nas, swoich duchowych synów, Założyciel, Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond na zakończenie pierwszych powojennych rekolekcji. Te słowa stają się mottem – hasłem przewodnim rozpoczętego w październiku 2021 r. kolejnego roku formacyjnego.

W roku duchowego przygotowania do obchodów 90 rocznicy powstania Towarzystwa Chrystusowego, w roku wdrażania nowych zasad przebiegu formacji zawartych w dokumencie pt. „Droga formacji prezbiterów w Polsce. Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” słowa Założyciela, jak mówił rektor seminarium ks. dr Jan Hadalski SChr w przemówieniu powitalnym w czasie uroczystości inauguracyjnych w seminaryjnej auli 2 października 2021 r., są wezwaniem i zachętą, by poważnie podjąć ów trud, by z wdzięcznością i nadzieją podjąć wszystkie wyzwania rozpoczętego roku, aby rozwijać talenty i cnoty chrześcijańskiego życia, aby postępować w drodze do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym, a tym samym wzrastać w duchu i powołaniu oraz osobistej świętości. Prefekt seminarium ks. dr Paweł Jasina SChr przedstawił sprawozdanie z działalności naukowo-dydaktycznej seminarium w roku 2020/2021, wyrażając wdzięczność Bogu i wielu ludziom, że mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa udało się podjąć i zrealizować wiele przedsięwzięć.

Wykład inauguracyjny ks. dra Bogusława Kozioła SChr, proboszcza z Dobrzan i odpowiedzialnego za procesy beatyfikacyjne Ojców naszej zakonnej rodziny ukazywał związki trzech wielkich postaci Kościoła w Polsce XX wieku – św. Papieża Jana Pawła II, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, naszego Założyciela, szczególnie obu Prymasów. Sam Prymas Tysiąclecia w jednym z przywołanych w wykładzie przemówień, z którego wzięty też został tytuł przedłożenia, mówił: Oświadczam wam, dzieci najmilsze, że zawsze uważam – ja, niegodny jego następca na stolicy prymasowskiej – że nie swoje, ale jego dzieło prowadzę dalej, jego programy i plany wykonuję. Uważam się za wykonawcę jego duchowego testamentu. [...] Wypadnie może niejedno zmienić, z niejednym cierpliwie poczekać, ale myśli przewodnie pracy, przygotowującej naród na Tysiąclecie Chrztu, wzięte są z serca umierającego Kardynała Augusta Hlonda (S. WYSZYŃSKI, Drogowskaz ku nowej Polsce. Po poświęceniu pomnika Kardynała Prymasa Augusta Hlonda, w: „«…z głęboką perspektywą w dal». Przemówienia, kazania i wspomnienia Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski o Słudze Bożym kard. Auguście Hlondzie, Prymasie Polski”, red. W. NECEL, Szczecin 1998, s. 60). Po wysłuchaniu wykładu można śmiało zaryzykować tezę, iż Prymas Hlond nakreślił w pewien sposób linię prowadzenia duchowego wiernych w naszej Ojczyźnie. (Wygłoszony wykład to część większej prelekcji ks. Kozioła dotycząca tych Wielkich Polaków zamieszczonej na stronach naszego Patrimonium)

Przemówienia dziekana alumnów kl. Grzegorza Brzozowskiego-Zabosta SChr, rektora Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie o. prof. AKW dra hab. Piotra Aszyka SJ oraz wikariusza generalnego Towarzystwa Chrystusowego ks. Bogusława Burgata SChr oraz śpiewy Gaudeamus igitur i hymnu Towarzystwa Chrystusowego zakończyły oficjalną część uroczystości inauguracyjnych.

Poprzedziła je zaś wspólna modlitwa i Eucharystia w seminaryjnej kaplicy pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego, który skierował też do zgromadzonych inspirujące słowo, zachęcające do nieustannego pogłębiania prawd wiary, zgłębiania Słowa Bożego (bo ono rzeczywiście doprowadza do pełni Prawdy, która jest w Jezusie Chrystusie, o czym przekonuje przywołane w homilii świadectwo nawrócenia na katolicyzm baptysty spotkanego przez ks. Wikariusza podczas jego niedawnych wojaży po Ukrainie i uczestnictwie w uroczystościach jubileuszowych w Mikołajowie).

Trzeba pogłębiać wiarę, kontynuował refleksję homilista, ponieważ Bóg powierza tajemnice zbawcze ludziom prostym, otwartym, gotowym je przyjąć i dalej je przekazywać; gotowym wzrastać w chrześcijańskich cnotach i gorliwości o zbawienie, a nie nastawionym jedynie na wielką publiczność, poklask i modne w obecnej dobie ‘polubienia i śledzenia’… Trzeba zgłębiać Boskie tajemnice i pogłębiać wiarę, by móc iść i głosić królestwo Boże i nieść światu Dobrą Nowinę, że Bóg jest i działa cały czas… A doświadczając tej Bożej bliskości włączymy się w Jezusową modlitwę uwielbienia odczytywaną w Ewangelii w soboty XXVI tygodnia w ciągu roku (por. Łk 10,17-24) i będziemy, jak śpiewaliśmy w psalmie responsoryjnym, wysławiać Imię Pańskie na wieki (por. Ps 145,21).

fotografie kl. Patryk Jaroszek SChr

*    *    *

Kilka dni później, po południu w liturgiczne wspomnienie NMP Różańcowej, studiujący w naszym seminarium klerycy I roku – chrystusowiec i karmelici wraz z rektorem ks. Janem Hadalskim SChr uczestniczyli w warszawskim kościele seminaryjnym w uroczystej inauguracji roku w Akademii Katolickiej w Warszawie.


02 października 2021r. 230 6451 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne