Obrady XIII Kapituły Generalnej poprzedzone były trzydniowymi rekolekcjami, które poprowadził o. Eliot Marecki OFM

dzień I

Część robocza rozpoczęła się w poniedziałek 8 lipca 2019 roku. Obrady otworzył Przełożony Generalny ks. Ryszard Głowacki SChr. Po modlitwie i słowie wstępnym został przedstawiony porządek obrad, który został przyjęty przez delegatów. Przełożony Generalny złożył stosowną przysięgę i zaproponował kandydatów na skrutatorów i sekretarzy. Wniosek zaakceptowano i wybrani złożyli przysięgę o zachowaniu tajemnicy dotyczącej obrad i głosowań. Następnie ks. Generał zaproponował składy komisji: wniosków i postulatów, redagującej Odezwę do Współbraci, do zbadania sprawozdań. Po głosowaniu przyjęto składy wymienionych ciał. Członkowie komisji złożyli odpowiednie przysięgi.

Kolejnym punktem pierwszego dnia obrad było zapoznanie członków kapituły ze sprawozdaniem przełożonego generalnego dotyczącym życia i działalności całego zgromadzenia, przy zwróceniu uwagi na urzeczywistnianie charyzmatu Towarzystwa i realizację Uchwał poprzedniej kapituły generalnej zwyczajnej lub kapituły generalnej zwołanej dla omówienia szczególnych spraw dotyczących życia zgromadzenia.

Po odczytaniu sprawozdania rozpoczęto dyskusję.

dzień II

Po przyjęciu protokołu z dnia poprzedniego, ojcowie kapitulni wysłuchali sprawozdań wikariusza generalnego i ekonoma generalnego. Następnie po zapoznaniu się z nimi, delegaci mogli zabrać głos w dyskusji.  

dzień III

W trzecim dniu ojcowie kapitulni, po zatwierdzeniu protokołu obrad, przysłuchiwali się sprawozdaniu prokuratora generalnego oraz przełożonych prowincji: pw. Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, pw. Królowej Polonii Zagranicznej, pw. Świętej Rodziny oraz pw. Matki Boskiej Częstochowskiej.

Po każdym z nich przełożony generalny zarządził dyskusję, w której delegaci zadawali pytania prowincjałom i czynili refleksję nad stanem zgromadzenia w każdej w zaprezentowanych prowincji.  

Prosimy o modlitwę w intencji przebiegu dalszych obrad i wyboru nowego zarządu.


08 lipca 2019r. 341 7366 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne