18 kwietnia 2016 r. w Senacie RP odbyła się pierwsza część konferencji zorganizowanej przez wspomnianą wyższą izbę ustawodawczą przy współpracy z Uniwersytetem  Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

W konferencji poza naukowcami zajmującymi się badaniem dziejów polskiej historii w kraju i na emigracji, jak też pokaźna liczba liderów organizacji i przedstawicieli społeczności i polonijnej z wielu krajów.

W imieniu organizatorów konferencję otworzył senator prof. Jan Żaryn. Następnie zabierali głos: senator Stanisław Karczewski - marszałek Senatu, biskup Wiesław Lechowicz – delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, senator Janina Sagatowska -  przewodnicząca  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, ks. prof. Stanisław Dziekoński - rektor USKW, Longin Kołomowski – prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, Wojciech Kolarski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Pan W. Kolarski odczytał przesłanie Prezydenta RP dra Andrzeja Dudy do uczestników tego ważnego wydarzenia.

W trakcie kilku sesji tej konferencji zaprezentowano kilkanaście referatów przybliżających obecnym świętowanie w poszczególnych krajach Millenium Chrztu Mieszka I.

Wśród uczestników był obecny ks. Ryszard Głowacki - przełożony generalny naszej wspólnoty zakonnej, ks. prof. Bernard Kołodziej – prof. UAM i dyrektor Archiwum TChr,  ks. Leszek Kryża – kierownik Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie KEP, ks. Wiesław Wójcik – dyrektor IDE i ks. Zdzisław Malczewski – rektor PMK w Brazylii.

Drugiego dnia (19 kwietnia br.), konferencja miała miejsce na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Otwarcia konferencji dokonał prof. Jan Żaryn. Przemawiali: kard. Kazimierz Nycz – wielki kanclerz UKSW i arcybiskup warszawski, Jan Dziedziczak - sekretarz stanu w MSZ, oraz ks. prof. – Stanisław Dziekoński - rektor UKWS. Po oficjalnych przemówienia rozpoczęła się dalsza część prezentacji referatów, podczas której (jak poprzedniego dnia) wystąpiło kilkanaście osób.

Dla nas uczestników tego ważnego wydarzenia, dwudniowa konferencja zarysowała bogatą mozaikę obchodów millenijnych zorganizowanych we wspólnotach polonijnych w różnych krajach świata.

Kilkakrotnie organizatorzy konferencji informowali, że przedsięwzięcie to nie wyczerpuje całej tematyki. Realizowana konferencja miała zaledwie na celu zarysowanie szerokiej i bogatej tematyki związanej z obchodami milenijnymi poza Polską. Organizatorzy zaplanowali najbliższe trzy lata na dokonywanie uzupełnień, aby podczas następnej konferencji poświęconej tej tematyce można będzie ukazać pełniejszy obraz, w którym pojawią się jeszcze społeczności polonijne z krajów, których nie można było zaprezentować z powodów organizacyjnych.

Po zamknięciu dwudniowej, bogatej tematycznie i geograficznie konferencji, odbędzie się jeszcze zebranie zarządu Światowej Rady Badań nad Polonia (ŚRBnP). Należy tutaj dodać, że do zarządu wspomnianej organizacji badającej społeczność polonijną i organizującej regularnie konferencje międzynarodowe na wybrane tematy związane z polską emigracją należy dwóch chrystusowców: ks. Bernard Kołodziej i ks. Zdzisław Malczewski.

Należy wyrazić szczere ubolewanie, że organizatorzy tej konferencji nie byli otwarci na to, aby zgłaszane referaty od wielu osób mogły być zaprezentowane podczas tego spotkania naukowego. Jeżeli z jednej strony podczas tego wydarzenia było kilka referatów z tego samego kraju (np. Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Anglia ) to, niestety nie uwzględniono południowej części Nowego Świata (np. Australia, Argentyna, Brazylia, Nowa Zelandia). Mam głęboką nadzieję, że do następnej konferencji na w/w tematykę organizatorzy tego przyszłego wydarzenia będą patrzyć szerzej na mapę polskiej społeczności w świecie.

Ks. Zdzisław Malczewski SChr


19 kwietnia 2016r. 2 3759 Drukuj

Towarzystwo Chrystusowe

ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +48 61 64 72 100

2014 - 2023 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

projektowanie, design, stron www, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne