Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. brat Wacław ChromińskiBr. Wacław urodził się 11 czerwca 1920 roku w Małkini. Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 4 maja 1937 r. w Potulicach. Po kilku miesiącach aspirandatu 18 marca 1938 r. rozpoczął kanoniczny nowicjat i po roku - 19 marca 1939 r. - złożył swoją pierzą profesję zakonną.

Czas wojny dramatycznie przerwał życie potulickiej Wspólnoty, rozproszył na wojenne i tułacze szlaki przełożonych i braci. . . Wacław odnalazł się jednak w grupie braci tworzących wspólnotę chrystusowców w Warszawie. Tutaj też 5 września 1940 r. ponowił swoją profesję zakonną na dwa lata, a 16 kwietnia 1944 r. na trzy lala.

Po zakończeniu wojny śpieszy do Poznania, by w bardziej normalnych warunkach prowadzić dalej swoje życie zakonne. Brata Wacława odnajdujemy w gronie pierwszych chrystusowców podejmujących odbudowę życia Kościoła katolickiego na Pomorzu.

Wieczystą profesją zakonną br. Wacław złożył na ręce ojca Ignacego Posadzego w obecności dwóch świadków: ks. F. Berlika i ks. A. Medyckiego w dniu 19 marca 1947 r. w domu Towarzystwa w Poznaniu.

Brat Wacław był jednym z bliskich współpracowników ojca I. Posadzego, jego sekretarzem i towarzyszem wypoczynku. W tym czasie był mieszkańcem domów w Poznaniu, Puszczykowie, Morasku, Puszczykowie i Poznaniu. Trzykrotnie został mianowany notariuszem Kurii Generalnej Towarzystwa (30.08.1954, 1.09.1958, 15.06.1963). 15 czerwca 1963 r. br. Wacław decyzją przełożonego generalnego Towarzystwa Chrystusowego ojca I. Posadzego zostaje zamianowany kierownikiem technicznym i członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika "Msza Święta" a 17 listopada 1967 r. zastępcą redaktora biuletynu "Informator Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej".

W 1972 r. br. Wacław podjął pracę w księgarni Seminarium Zagranicznego jako zastępca kierownika br. K. Kosiorka. Nowe zadania wypełniał z charakterystyczną wiernością w nawiązaniu do tradycji braci kolporterów. Po śmierci br. Konstantego podjął się obowiązków kierownika księgarni. Zmieniająca się sytuacja społeczno-polityczna Polsce w latach 1989-1990 i rodzące się nowe warunki funkcjonowania księgarni spowodowały, że w maju 1991 r. ustępuje z funkcji kierownika księgarni.

Po kilku tygodniach odpoczynku z właściwą sobie wiernością i gorliwością br. Wacław podjął się obowiązku prowadzenia prenumeraty i kolportażu prasy katolickiej wśród duszpasterzy polonijnych. Funkcję tę pełnił do końca.

Przedstawione wyżej daty i fakty dają tylko szkic do prezentacji osoby i dzieła br. Wacława. Trzeba tutaj przywołać jego świadectwa życia wspólnoty w Potulicach, w czasie wojny w Warszawie, w Szczecinie, Poznaniu, Morasku i Puszczykowie. Trzeba przywołać jego spotkania ze Sługą Bożym Kardynałem Założycielem i Ojcem Ignacym. Trzeba przywołać sytuację, w jakiej wzrastała nasza Wspólnota zakonna: lata przedwojenne, wojenne, powojenne, stalinowskie itd. Brat Wacław był tego świadkiem. Chętnie się z tym dzielił. Przywoływał fakty z przeszłości. Dawał im rzeczową interpretację. A w tym wszystkim - albo ponad tym wszystkim - ukochanie Boga Wszechmogącego, ukochanie Towarzystwa i Jego misji w Kościele, ukochanie polskich rzesz emigracyjnych i ich duszpasterzy. Odszedł Świadek.

ks. Wojciech Necel TChrUrodził się 11.06.1920 r. w Małkini pow. Ostrów Mazowiecka woj. warszawskie. Rodzicami byli Szczepan i Anna z domu Zyska.
Do Towarzystwa Chrystusowego wstąpił 04.05.1937 r. w Potulicach, gdzie rozpoczął nowicjat 18.03.1938 roku. Tamże złożył pierwszą profesję 19.03.1939 r.; w Warszawie drugą 05.09.1940 r. i trzecią 16.16.4.1944 roku. Natomiast profesję dozgonną złożył w Poznaniu 19.03.1947 roku.
W okresie potulickim br. Chromiński został kolporterem, sprzedającym po całej Polsce książki o treści religijnej, drukowane w wydawnictwie Towarzystwa Chrystusowego. Podczas okupacji razem z innymi braćmi ukrywał się w Warszawie.
Po wojnie przyjechał do Poznania i ponownie zajął się wysyłką książek. Przez pewien czas pomagał ks. Kazimierzowi Świetlińskiemu w organizowania życia duszpasterskiego w Szczecinie . Od 30.08.1954 r. pełnił funkcję notariusza Kurii, był sekretarzem ks. Ignacego Posadzego w Puszczykowie, Morasku, ponownie w Puszczykowie (01.09.1958 r.) i w Poznaniu (15.06.1963 r.). Decyzją Ojca I. Posadzego 15.06.1962 r. został mianowany kierownikiem technicznym i członkiem zespołu redakcyjnego miesięcznika „Msza Święta” a 17.11.1967 r. zastępcą redaktora biuletynu „Informator Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej”. W 1972 r. został zastępcą kierownika Księgarni Seminarium Zagranicznego, a po jego śmierci przejął kierownictwo księgarni. W 1991 r. ustąpił z funkcji i odtąd aż do końca życia prowadził prenumeratę i kolportaż prasy katolickiej wśród duszpasterzy polonijnych.
Br. Wacław Chromiński zmarł 23.01.1994 r. i został pochowany w Poznaniu na Miłostowie.