Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Jan KlaubKs. Jan Klaub, syn Juliana i Anny z d. Opałowicz, urodził się 8 marca 1910 r. w Stanisławowie. Do szkoły średniej uczęszczał w Złoczowie, gdzie uzyskał maturę. Po maturze naukę kontynuował w Szkole Podchorążych.

Usłyszawszy głos powołania zgłosił się do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do Domu Macierzystego w Potulicach. 28 września 1936 r. w domu nowicjackim Towarzystwa rozpoczął kanoniczny nowicjat. Pierwszą profesję złożył 29 września 1937 r. w Potulicach, drugą rok później również w Potulicach, dozgonną zaś w październiku 1941 r. w Krakowie.

W międzyczasie Jan Klaub rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne przygotowujące do przyjęcia święceń kapłańskich. W przeddzień wybuchu II wojny światowej, w czerwcu 1939 r., w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył studia filozoficzne. Naukę teologii kontynuował u Salezjanów w Krakowie. W maju 1942 r. poprzez posługę bpa Rosponda otrzymał subdiakonat i diakonat. Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1943 r.

Po otrzymaniu święceń ks. J. Klaub wrócił w swoje rodzinne strony. Najpierw rezydował w Złoczowie a później, do września 1943 r. w Zimnej Wodzie na terenie diecezji lwowskiej. We wrześniu 1943 r. przejął obowiązki kapelana szpitala w Złoczowie. W marcu 1944 r. na polecenie przełożonych Towarzystwa Chrystusowego wrócił do Krakowa, gdzie przez dwa miesiące był kapelanem obozu przejściowego. Od maja do lipca 1944 r. pełnił obowiązki kapelana Zakładu dla Dzieci w Kochanowie na terenie diecezji krakowskiej. Od 1 sierpnia 1944 r. do października 1945 r. administrował parafią Wierzbna na terenie diecezji! przemyskiej. Następnie do czerwca 1946 r. rezyduje na terenie diecezji katowickiej.

Na polecenie przełożonych Towarzystwa ks. Jan wrócił do Poznania, by następnie podjąć obowiązki duszpasterskie na Pomorzu Zachodnim. Najpierw jako prefekt gimnazjum w Szczecinie Dąbiu a od 23 października 1946 jako administrator parafii Szczecin Podjuchy (do 07.07.1957) i Szczecin Zdroje (do 01.07.1969). W tym wypełniał też obowiązki przełożonego wspólnoty lokalnej chrystusowców kolejno w Szczecinie Podjuchach i Szczecinie Zdrojach, 1 lipca 1969 r. biskup gorzowski ks. bp W. Pluta na wniosek przełożonych Towarzystwa mianował ks. Jana Klauba najpierw wikariuszem zarządcą parafii w Sarbii, a później (16.10.1969) administratorem wspólnoty parafialnej. Przełożeni Towarzystwa jednocześnie mianowali ks. Jana przełożonym zakonnym chrystusowców przebywających w Sarbii.

Wiosną 1978 roku ks. Jan prosił przełożonych o zgodę na zwolnienie z obowiązków duszpasterskich i zamieszkanie jako rezydent na plebanii parafii św. Józefa w Stargardzie Szczecińskim. Od 1 września 1978 r. ks. Jan rezydował już w Stargardzie. W miarę sił i możliwości włączał się w rytm życia parafii. Sporą jednak część czasu spędził w szpitalach i sanatoriach. Warto odnotować, że w tym czasie ks. Jan udał się z pomocą duszpasterską do naszych współbraci w prowincji niemiecko-włosko-holenderskiej oraz odwiedził swoich kolegów z lat studiów w prowincji południowo-amerykańskiej.

Wobec potęgujących się słabości prosił przełożonych Towarzystwa o możliwość zamieszkania w domu zakonnym w Puszczykowie.

Ks. abp M. Przykucki w swoim liście z dnia 17 września 1992 r. do ks. Jana, dziękując mu za wkład w kształtowanie życia kościelnego na Pomorzu Zachodnim, napisał: „Imieniem własnym i moich Poprzedników pragnę wyrazić szczere podziękowanie za długoletnią pracę na tych terenach, rozpoczętą w 1946 r. w Dąbiu, poprzez Podjuchy, Zdroje i inne placówki obecnej archidiecezji czy dawnej Administracji Gorzowskiej, kończąc na wspomnianej wyżej parafii Św. Józefa w Stargardzie. Niech nagrodą będzie sam Jezus Chrystus - Najwyższy Kapłan."

ks. Wojciech Necel TChr