Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. Stanisław NowakMinęły zaledwie dwa tygodnie od pogrzebu ks. Jana Jabłońskiego, kiedy 15 grudnia 1998 roku dotarła do Poznania wiadomość o nagłej śmierci w Holandii ks. Stanisława Nowaka, a jeszcze tydzień wcześniej brał udział w zjeździe współbraci w Niemczech.

Ks. Stanisław Nowak urodził się 6 kwietnia 1927 roku w Rudnic k. Łęgu Tarnowskiego, syn Jana i Rozalii z Kieciów. Ochrzczony został 9 kwietnia w rodzinnej parafii w Jurkowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej oraz czterech klas Gimnazjum Ogólnokształcącego w Mościcach skierował 30 sierpnia 1948 roku prośbę o przyjęcie do Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu, w tym samym roku, 28 września, rozpoczął kanoniczny nowicjat w Puszczykowie, który ukończył profesją zakonną 29 września 1949 roku w Ziębicach. W Ziębicach też, w Niższym Seminarium Duchownym dokończył naukę na szczeblu średnim, zdając w 1950 roku egzamin maturalny. Następnie rozpoczął dwuletnie studia filozoficzne, a potem czteroletnie teologiczne w Poznaniu. Śluby dozgonne złożył 29 września 1952 roku w Poznaniu. Tam też przyjął wszystkie święcenia kapłańskie: subdiakonat 8 maja 1955 roku z rąk ks. bpa H. Bednorza, diakonat 29 maja tego roku z rąk ks. bpa L. Bernackiego i prezbiterat 15 kwietnia 1956 roku z rąk ks. abpa W. Dymka.

Po święceniach kapłańskich przez rok pełnił obowiązki przełożonego Domu Zakonnego w Morasku, pomagając zarazem miejscowemu proboszczowi w pracy duszpasterskiej. W 1957 roku po tzw. "odwilży Gomułkowskiej" powstała możliwość wyjazdów do polonijnej pracy duszpasterskiej. Ks. Stanisław wtedy został skierowany do pracy polonijnej w Brazylii i jest jednym z pionierów chrystusowców w tym kraju. Od marca 1958 roku objął wikariat w Guaranii das Missoes. Po roku pracy został pierwszym proboszczem w parafii przekazanej Towarzystwu Chrystusowemu - Dom Feliciano. 31 października 1962 roku otrzymał nominację na przełożonego Okręgowego Towarzystwa Chrystusowego w Brazylii, pełniąc dalej obowiązki proboszcza w Dom Feliciano. Dzięki jego pracy Dom Feliciano w 1963 roku zostało podniesione do rangi powiatu.

Ks. Stanisław, jako przełożony, wraz ze współbraćmi, utworzył w 1963 roku w Camaqua Małe Seminarium dla Chłopców. Kupiono teren i postawiono budynek seminaryjny, w który wmurowano kamień pochodzący z fundamentów gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Seminarium to istniało osiem lat i kilkudziesięciu chłopców otrzymało możliwość wykształcenia i poznania języka i kraju swoich ojców. Do Camaqua przeniosła się też centrala prowincji brazylijskiej,

W 1965 roku ks. Stanisław otrzymał z Poznania przedłużenie kadencji przełożonego na kolejne trzy lata. W 1968 roku był delegatem na IV Kapitułę Generalną. W grudniu tegoż roku przedłużono mu kadencję przełożonego wiceprowincji brazylijskiej do czasu nominacji nowego przełożonego wiceprowincjała.

W 1969 roku został przeniesiony do Francji, gdzie pomagał w pracy duszpasterskiej w Montigny. W 1970 roku został duszpasterzem polonijnym w Hadze w Holandii. Od 1974 roku podjął obowiązki duszpasterza Polaków w Brunssum. Wszędzie gdzie pracował, otaczał rodaków opieką nie tylko duszpasterską, służył Polakom wszelką możliwą pomocą. Zatroskany był zawsze o dobro Towarzystwa i często odwiedzał Dom Główny w Poznaniu. Na początku lat 80-tych pośredniczył w przekazaniu do kraju kilku autobusów jako darowizny. Mimo małego i skromnego mieszkania zawsze był gościnny dla odwiedzających go współbraci. W 1989 roku został członkiem Rady prowincji niemieckiej, troszcząc się o współbraci. Często pomagał współbraciom na ich parafiach, zwłaszcza w Niemczech. Śmierć jednak nagle wyrwała go z grona duszpasterzy polonijnych 15 grudnia 1998 roku.

Uroczystości żałobne z udziałem współbraci prowincji niemieckiej i delegacji sąsiedniej prowincji francuskiej, miejscowego duchowieństwa i polskich władz konsularnych odbyty się 18 grudnia w Holandii w Brunssum. Mszy św. przewodniczył prowincjał ks. Ryszard Głowacki, a homilię wygłosił ks. Stefan Ochalski. Po pożegnaniu ciało zmarłego ks. Stanisława przewieziono do Poznania, gdzie 19 grudnia odbyły się uroczystości pogrzebowe. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył wikariusz generalny ks. Antoni Klein, a homilię wygłosił przełożony prowincji niemieckiej ks. Ryszard Głowacki. On też poprowadził kondukt pogrzebowy. Ks. Stanisław Nowak spoczął w kwaterze chrystusowców na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu.

ks. Bernard Kołodziej TChr