Wszystko dla Boga i Polonii...

+ śp. ks. mgr Benedykt GrzymkowskiW Środę Popielcową, 13 lutego 2013 r. po południu czasu brazylijskiego zmarł w Kurytybie w wieku 78 lat nasz współbrat ks. Benedykt Grzymkowski TChr – wieloletni rektor Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. Śp. ks. Benedykt ostatnio pełnił funkcję kanclerza Polskiej Misji Katolickiej i pomagał w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kurytybie.


Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Grzymkowskiego rozpoczęły się w poniedziałek, 18 lutego. O godz. 18.00 trumna z ciałem śp. ks. Benedykta została wystawiona w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Kurytybie. O godz. 20.00 była sprawowana Msza Święta w intencji zmarłego i brazylijskim zwyczajem rozpoczęło się tzw. velorium.


Następnego dnia tj. we wtorek, 19 lutego o godz. 9.00 rozpoczęła się Msza Święta pogrzebowa, po której ciało naszego zmarłego współbrata zostało przewiezione na cmentarz w Bateias koło Kurytyby i złożone w grobowcu chrystusowców.


Ksiądz Benedykt Grzymkowski urodził się 20 kwietnia 1935 r. w Chełmży. Tam też ukończył szkołę po­wszechną. Następnie uczył się w Niż­szym Seminarium Towa­rzystwa Chrystuso­wego w Ziębi­cach; maturę eks­ternistyczną zdał w Po­znaniu. Z kolei roz­począł studia filozoficzno-teolo­giczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towa­rzystwa Chrystuso­wego (Se­mi­narium Zagraniczne) w Po­zna­niu. 23 maja 1959 r. przyjął święce­nia kapłańskie w ar­chikatedrze poznań­skiej.


Na­stępnie studiował romani­stykę na Uniwersyte­cie im. Adama Mickiewicza w Po­znaniu, uzy­skując dy­plom magistra literatury w 1964 r. Do chwili wy­jazdu do Brazylii w 1966 r. był wykła­dowcą w Seminarium Zagranicznym w Poznaniu. Od stycz­nia 1967 r. pełnił funk­cję kapelana Polaków w Rio de Janeiro. Dzięki jego stara­niom została utwo­rzona 8 listopada 1970 r. polska parafia perso­nalna pw. Matki Bożej Jasno­górskiej.


W latach 1970-1974 był proboszczem polskiej parafii personal­nej w Rio de Janeiro. Podczas po­bytu w tym mieście w latach 1968-73 był asy­stentem w Papie­skim Uniwersytecie Katolic­kim, a w latach 1970-74 był wykładowcą na fa­kultecie Notre Dame. W 1975 r. został mianowany pro­win­cjałem Towarzy­stwa Chrystuso­wego w Brazylii i zamieszkał w Kurytybie. Funkcję prowincjała peł­nił przez 9 lat.


W latach 1976-2009 r. był rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Brazylii. W dzia­łalności rektor­skiej między innymi: organizował spotka­nia opłatkowe dla polskich sióstr i księży pracu­jących w Brazylii, brał udział w pracach komisji przy­gotowującej wi­zytę papieża Jana Pawła II w Kurytybie w dniach 4 i 5 lipca 1980 r. przygotował wizytę Pry­masa Polski, kar­dynała Józefa Glempa w Brazylii w 1984 r. Po­nadto zajmował się or­ganizacją wizyty arcybi­skupa Szcze­pana Wesołego, delegata Prymasa Pol­ski do spraw duszpasterstwa polonijnego oraz in­nych bi­skupów pol­skich.


Ks. B. Grzymkowski TChr zaan­ga­żowany był także w działalność „BRASPOL” – organizacji, któ­rej był współtwórcą. Uczestniczył w życiu „Unii Sto­warzyszeń i Organi­zacji Polskich Ameryki Łacińskiej” (w 1996 r. został wybrany wiceprezesem USOPAŁ). Oprócz tego brał ak­tywny udział w Kongresach Polonii latyno­ame­rykań­skiej (Argentyna – Urugwaj – 1993 r., Brazy­lia – 1996 r., Urugwaj – 1998 r., Brazylia – 2000 r.).


Dnia 9 listopada 1987 r. został mianowany proboszczem w para­fii Balsa Nova PR, kontynuując peł­nienie funkcji rektora Polskiej Mi­sji Katolickiej w Bra­zylii. Jako proboszcz posługiwał w tej parafii do marca 2003 r., czyli do czasu nowej nominacji, tym razem na proboszcza parafii św. Piotra i Pawła w Kurytybie PR.


W dniu 7 maja 1996 r. otrzymał w am­basadzie polskiej w Brasílii – z rąk ambasador RP Katarzyny Skórzyńskiej – krzyż komandorski or­deru Odrodzenia Polski. Od 1998 r. był człon­kiem Rady Pro­gramu Polo­nijnego Centrum Studiów Latyno­amerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego. Ks. Benedykt Grzymkowski przetłumaczył monogra­fię „Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro”, wydaną przez Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Uniwersytetu Warszawskiego w 1998 r.


17 lipca 2001 r. przełożony generalny Towarzystwa Chrystusowego mianował ks. Benedykta członkiem rady prowincjalnej zgromadzenia w Ameryce Południowej. Natomiast 6 sierpnia 2001 r. prowincjał mianował go wiceprowincjałem. W lipcu 2001 r. brał udział w X Kapitule Generalnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 1 lutego 2006 r. został wikariuszem parafii św. Jana Chrzciciela w Kurytybie. Od 16 lipca 2009 r. pełnił także funkcję kanclerza PMK w Brazylii.

ks. Bernard Kołodziej TChr